Handbook of numerical inversion of Laplace transforms

Krylov, V. I. (Vladimir Ivanovich) [1902-]

Handbook of numerical inversion of Laplace transforms - Jerusalem Israel Program for Scientific Translations 1969 - v, 293 p. 25 cm. - .

(TIT) Spravochnaëiìa kniga po chislennomu obrashcheniëiìu preobrazovaniëiìa Laplasa. English Translation of Spravochnaëiìa kniga po chislennomu obrashcheniëiìu preobrazovaniëiìa Laplasa.

Bibliography: p. 45-47.


Probability
Statistics and Applied Analysis